Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2021

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met uw relatie met ons of met producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door u te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij u ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij digitaal met u kunnen communiceren via onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze website, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag u onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendom van derden.

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. U draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door uzelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

8. Door u geplaatste inhoud

Wij kunnen op onze website verschillende open communicatiemiddelen aanbieden, zoals blogcommentaren, blogberichten, forums, prikborden, beoordelingen en recensies, en verschillende sociale media diensten. Het is voor ons niet haalbaar om alle inhoud te screenen of te controleren die door u of anderen op of via onze website wordt gedeeld. Wij behouden ons echter het recht voor om de inhoud te controleren en alle gebruik van en activiteiten op onze website te monitoren, en om naar eigen inzicht deze inhoud te verwijderen of te weigeren. Door informatie te posten of op enige andere wijze gebruik te maken van de genoemde communicatie mogelijkheden, stemt u ermee in dat de inhoud in overeenstemming is met deze voorwaarden, niet illegaal of onwettig mag zijn, en geen inbreuk mag maken op de rechten van derden.

9. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Indien u de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

10. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk heeft gedeeld op de website. U heeft geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die u heeft bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

11. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze website of onze inhoud aan uw eisen zal voldoen;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze website is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien u advies nodig heeft dient u een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot € 5000,00. Een dergelijke beperking is van toepassing op al uw vorderingen van elke soort en aard.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kunt u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

13. Toegankelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Indien u een handicap heeft en geen toegang kunt krijgen tot een deel van onze website vanwege deze handicap, vragen wij u om ons daarvan in kennis te stellen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervond. Indien het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost met behulp van de in de sector gangbare informatietechnologie en -technieken, zullen wij het probleem spoedig oplossen.

14. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de website is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht illegaal is. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

15. Opdracht

U kunt geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

16. Inbreuken op deze Voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen u ondernemen.

17. Force majeure

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

18. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

19. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

20. Taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

21. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Minicamping het Wielseveld met betrekking tot uw gebruik van deze site.

22. Bijwerken van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. U bent verplicht om deze voorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Uw voortdurende gebruik van deze website, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van uw aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

23. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

24. Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Minicamping het Wielseveld.

U kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden via onze contact pagina.

Onze volledige juridische gegevens vindt u op deze pagina.

25. Download

U kunt ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.